Avrupa'da BIM Pazarı

İnşaat sektörü genel ekonominin temel itici güçlerinden biri olsa da, diğerlerinin yanı sıra rekabet gücü, işgücü sıkıntısı, kaynak verimliliği ve özellikle üretkenlikle ilgili çok sayıda zorlukla karşı karşıya. Aslında, son yirmi yılda, işgücü verimliliği, imalat sektöründeki oranın yaklaşık dörtte biri oranında arttırmıştır.

Bu kısmen, inşaat sektörünün hem üretkenliği hem de karlılığı artırmaya yardımcı olabilecek dijital yenilikleri benimseme konusundaki zorluklarıyla açıklanmaktadır.

İnşaat sektörünün dijitalleşmesi, sürdürülebilir kalkınmaya ve AB 2020 Stratejisine önemli ölçüde katkıda bulunabilecek sektör için giderek daha fazla ezber bozan bir unsur olarak kabul edilmektedir.

AB Üye Devletlerinde inşaat endüstrisi, BIM'in öncü olmasıyla birlikte kademeli olarak dijital yenilikleri benimsemiştir. Bununla birlikte, EU28'deki ilerleme heterojen olmuştur ve bazı ülkeler dijitalleşme sürecinde diğerlerinden daha hızlı ilerlemektedir. Kuzey Avrupa ülkeleri, BIM uygulaması açısından öncü oldu ve şimdi yavaş yavaş Batı Avrupa ülkeleri tarafından Kabul edilmeye başlandı. Avrupa BIM pazarı 2016 yılında 1,8 milyar Avro değerindeydi ve 2023'te büyüyerek 2,1 milyar Avroya ulaşması bekleniyor. Bu büyüme bir dizi faktör tarafından tetikleniyor:

Entegre kentsel gelişim eğilimleri: Avrupa'daki kamu altyapısında ve diğer yenileme projelerinde son zamanlarda görülen artış, genellikle çok çeşitli paydaşları içeren büyük, karmaşık projeleri ima eder ve Avrupa BIM pazarını yönlendirir. Ayrıca, "Akıllı Şehirler" ve "Yeşil Bina" gibi son kavramlar, inşaat aktörlerinin kaynak verimliliğini artırma ve dijital dönüşümle ilgili fırsatları kullanma ihtiyacını vurguluyor.

Hükümet politikaları ve girişimleri: A growing number of EU Member States are implementing (binding and non-binding) policies and initiatives aimed at promoting the adoption of BIM in public procurement. These include Denmark, Finland, Germany, Lithuania, the Netherlands, the United Kingdom, France and, more recently, Italy, among others, while other Member States are expected to implement similar policies. Increasing pressure on public spending, avoiding waste of resources is expected to further reinforce this trend.

BIM, israf, işçi kıtlığı veya üretkenlik eksikliği gibi çeşitli sorunların ele alınmasına yardımcı olabilirken, politika yapıcıların ve özel sektörün etkilendikleri bazı belirli sorunları hedeflemeleri ve böylece BIM uygulamasıyla ilgili belirli bir anlatıyı çerçevelemeleri önemlidir. BIM'i ilerletmek için bazı fırsatlar uygulama, inşaat sektöründe işgücü sıkıntısı veya bazı AB üye ülkelerindeki artan hammadde fiyatı veya "Akıllı Şehirler" gibi yeni kavramların yükselişi gibi artan sorunlarla ortaya çıkmaktadır. İkincisi, BIM yalnızca yeni binalar inşa etmeye izin vermediğinden, aynı zamanda binaların ve altyapıların (ulaşım, kamu hizmetleri vb.) nasıl bağlandığına bakıp hesaba kattığından, BIM uygulaması için ilgili bir giriş noktası sağlayabilir. Gerçekten de, 3B modelleme ve BIM, akıllı şehirler için bir nimettir ve 3B yazılım, inşaatçılar, yeraltına inşa edilecek altyapıyı bile modellemektedir. Bu nedenle, politika yapıcılar, BIM uygulamasını teşvik etmek ve dolayısıyla sürdürülebilir ve akıllı şehirlere katkıda bulunmak için inşaatçıların kentsel altyapı projelerinde BIM'i kullanmasını zorunlu kılarak fayda sağlayabilir.

TR