KVK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME


Epikrone Teknoloji Limited Şirketi (“EPICRONE TECHNOLOGY”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği
hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, EPICRONE TECHNOLOGY olarak ürün ve
hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, EPİCRONE TECHNOLOGY ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü
kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek,
muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi
aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, EPICRONE TECHNOLOGY tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı
olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,
ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da
elektronik olarak toplanabilecektir. EPICRONE TECHNOLOGY’nin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız
müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, EPICRONE
TECHNOLOGY hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, EPICRONE
TECHNOLOGY’i veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, EPICRONE TECHNOLOGY’nin düzenlediği eğitim,
seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, EPICRONE TECHNOLOGY tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, EPICRONE TECHNOLOGY
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre
özelleştirilerek sizlere önerilmesi, EPICRONE TECHNOLOGY’nin ve EPICRONE TECHNOLOGY’le iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, EPICRONE TECHNOLOGY’nin ticari ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve EPICRONE TECHNOLOGY’nin insan kaynakları politikalarının
yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.


2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; EPICRONE TECHNOLOGY tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, EPICRONE TECHNOLOGY
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre
özelleştirilerek sizlere önerilmesi, EPICRONE TECHNOLOGY’nin ve EPICRONE TECHNOLOGY ile iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, EPICRONE TECHNOLOGY’nin ticari ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile EPICRONE TECHNOLOGY’nin insan kaynakları politikalarının
yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve
özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
doğrultusunda EPICRONE TECHNOLOGY tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede
sunulabilmesi ve bu kapsamda EPICRONE TECHNOLOGY’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini
eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel
verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.


4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle EPICRONE
TECHNOLOGY’e iletmeniz durumunda, EPICRONE TECHNOLOGY talebin niteliğine göre talebi en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi halinde, EPICRONE TECHNOLOGY tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen
tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili
talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle EPICRONE
TECHNOLOGY’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem
belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak EPICRONE TECHNOLOGY’e
iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede EPICRONE TECHNOLOGY’e 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi
kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda
açıklanmaktadır.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un
11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren
talebinizi info@epicrone.com adresine iletebilirsiniz.

EN